آنالیز وب سایت در گوگل چیست؟ و چگونه توسط کارشناسان سئو دل انجام میشود

تجزیه و تحلیل وب جمع آوری، گزارش دهی و تجزیه و تحلیل داده های وب سایت است. تمرکز بر شناسایی اقدامات مبتنی بر اهداف سازمانی و کاربر شما و استفاده از داده های وب سایت برای تعیین موفقیت یا عدم موفقیت آن اهداف و ایجاد استراتژی و بهبود تجربه کاربر است.
البته تمام این موارد به اضافه استفاده از ابزارهای استاندارد آنالیز وب سایت توسط کارشناسان سئو دل بررسی و نتیجه و چکیده موارد در قالب ارائه گزارش و اقدام عملی برای بهبود سایت شما تقدیم میشود