شکستن موانع در هولوگرافی: فرامواد انقلابی امکانات طیف را گسترش می دهند

HOMETECHNOLOGY NEWS Breaking Barriers in Holography: Revolutionary Metamaterials Expand Spectrum Possibilities

شکستن موانع در هولوگرافی: فرامواد انقلابی امکانات طیف را گسترش می دهند

شکستن موانع در هولوگرافی: فرامواد انقلابی امکانات طیف را گسترش می دهند اخبار فن آوری خانه شکستن موانع در هولوگرافی: فرامواد انقلابی امکانات طیف را گسترش می دهند موضوعات: مهندسی شیمی دانشگاه علم و فناوری پوهانگ واقعیت مجازی توسط دانشگاه علم و فناوری پوهانگ (POSTECH) 22 ژوئن 2023   هولوگرام دامنه فرابنفش محققان روشی را برای تولید...

ادامه مطلب...