تبلیغات پرداخت بر اساس کلیک cost per click (CPC)

CPC (هزینه هر کلیک) توضیح داده شده است CPC (هزینه به ازای هر کلیک) معیاری است که بر اساس تعداد کلیک‌هایی که آگهی دریافت می‌کند، تعیین می‌کند که تبلیغ‌کنندگان چقدر برای تبلیغاتی که در وب‌سایت‌ها یا رسانه‌های اجتماعی قرار می‌دهند، پرداخت می‌کنند. CPC برای بازاریابان مهم است که در نظر بگیرند، زیرا...

ادامه مطلب...