سیستم نوآورانه جدید می تواند آب دریا را به سوخت تبدیل کند

ترکیب عناصر موجود در آب دریا، از جمله هیدروژن، اکسیژن، سدیم و غیره، برای حیات روی زمین ضروری است. با این حال، این ترکیب شیمیایی پیچیده هنگام تلاش برای جداسازی گاز هیدروژن برای کاربردهای انرژی پایدار، چالشی را ایجاد می کند. اخیراً، تیمی از دانشمندان آزمایشگاه ملی شتاب دهنده SLAC ، دانشگاه استنفورد ، دانشگاه اورگان و دانشگاه متروپولیتن...

ادامه مطلب...