ناسا روز جهانی کوانتوم

اخبار فن آوری خانه استقبال از عصر کوانتومی: ناسا روز جهانی کوانتوم را با تحقیقات پیشگامانه جشن می گیرد

اخبار فن آوری خانه استقبال از عصر کوانتومی: ناسا روز جهانی کوانتوم را با تحقیقات پیشگامانه جشن می گیرد موضوع: مرکز پرواز فضایی ناساناسا گودارد محاسبات کوانتومی علم اطلاعات کوانتومی فیزیک کوانتومی توسط کندال مورفی، مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا، 14 آوریل 2023 روز جهانی کوانتوم 2023 روز جهانی کوانتوم یک رویداد بین المللی و...

ادامه مطلب...