معماری سایت

ساختار سایت چیست؟

معمـاری سـاختار سـایت (Architecture Website )بـه ایـن معنـی اسـت کـه نحــوه گروه بنــدی محتــوا، چینــش و ســازماندهی صفحــات و ارتبــاط داخلــی صفحات با یکدیگر چگونه است. ک ســایت متشــکل از مطالــب متنوعــی از صفحــات مقالــه، محصــول، صفحــات طبقه بنــدی (دســته بنـدی و تـگ)، صفحـات معرفـی برنـد و... اسـت. ایـن صفحـات بایـد تحـت یـک سـاختار...

ادامه مطلب...